Latest$type=grid$count=5$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

มหกรรม DigiTech ASEAN Thailand 2024 วันที่ 22–24 พฤศจิกายนนี้

ตอบรับตลาดดิจิทัลภูมิภาคอาเซียนมูลค่าสูงถึง 500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2568 ภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังจัดงาน ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023 มหกรรมแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลแห่งอาเซียน ภายใต้แนวคิด “การเชื่อมต่อคุณกับเทคโนโลยีระดับโลกและชุมชนดิจิทัล” ชูบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกว่า 300 แบรนด์ชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม 5,000 รายจากกว่า 10 ประเทศจัดแสดงนวัตกรรม พร้อมร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติในหลากหลายหัวข้อน่าสนใจตลอด 3 วันจัดงานตั้งแต่วันที่ 22–24 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคาร 7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวภายในพิธีเปิดงาน ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023 ถึงแผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570  กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์และรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งประชาชน เอกชนและภาครัฐจะได้รับบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล สร้างกำลังคนที่มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอดรับกับนโยบายดังกล่าว กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดงาน ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023 (DigiTech ASEAN Thailand 2023) ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอาเซียน ที่ได้รวบรวมผู้ให้บริการเทคโนโลยีและดิจิทัลจากนานาประเทศมาเพื่อนำเสนอโซลูชันที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ ปัญญาประดิษฐ์ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อีคอมเมิร์ซและการตลาดดิจิทัล ดาต้าและคลาวด์ สมาร์ทโซลูชันและไอโอที เทคโนโลยี 5G และเครือข่าย รวมไปถึง WEB.3.0 ซึ่งถือว่าเป็นงานที่นำเสนอนวัตกรรมที่ครบวงจร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของทั้งประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตัวแทนจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเสริมในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดงาน ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023 ด้วยจุดมุ่งหมายในการสร้างคนไทยที่มีสมรรถนะและทักษะสูงเพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ โดยมียุทธศาสตร์ 1. ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มีความสามารถ

ในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 2. ยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก และ 3. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมระดับชั้นแนวหน้าเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต 4. พัฒนากำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานวิจัยให้เป็นฐานขับเครื่องพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและยั่งยืน การสนับสนุนการจัดงาน DigiTech ASEAN Thailand ในครั้งนี้ถือเป็นการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของกระทรวงในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสและความพร้อมให้กับประเทศ อีกทั้งยังสร้างรากฐานแห่งความรู้ซึ่งคือการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจต่อไป

ดร. ดวงเด็ด ย้วยความดี ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ด้วยหน้าที่หลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างความเจริญและกระจายรายได้ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน โดยเป็นตัวกลางสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการประชุมและนิทรรศการให้มีมาตรฐานสากล โดยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ การจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนที่จะใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านธุรกิจไมซ์ โดยคำนึงถึงเรื่องของความยั่งยืนเป็นสำคัญ

การเข้าร่วมสนับสนุนงาน “ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023” ซึ่งถือว่าเป็นเวทีทางธุรกิจและความรู้ที่สร้างโอกาสการเติบโตให้กับธุรกิจเทคโนโลยีและดิจิทัล และยังร่วมยกระดับประเทศไทยให้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายในการจัดงานแสดงสินค้าในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย 

นายลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวถึงภาพรวมการจัดงาน ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023 ภายใต้แนวคิด “การเชื่อมต่อคุณกับเทคโนโลยีระดับโลกและชุมชนดิจิทัล” ซึ่งตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่มีอย่างรวดเร็ว ด้วยเครื่องมือและโซลูชันดิจิทัลเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนธุรกิจ ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี ซึ่งในงานจะจัดแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นเหล่านี้จากแบรนด์ดิจิทัลชั้นนำกว่า 300 แบรนด์ และมีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมถึง 5,000 รายจากกว่า 10 ประเทศ เข้าร่วมจัดแสดงถึง 8 เทคโนโลยีหลัก ได้แก่ ซอฟต์แวร์ธุรกิจ, ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ), ความปลอดภัยทางไซเบอร์, อีคอมเมิร์ซและการตลาดดิจิทัล, ข้อมูลและคลาวด์, โซลูชันอัจฉริยะและ IoT, เทคโนโลยีและเครือข่าย 5G และ Web 3.0

ความสำคัญของงาน DigiTech ASEAN Thailand 2023 ในฐานะเวทีทางธุรกิจและความรู้ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย รวมถึงภูมิภาคอาเซียน ได้รับการสนับสนุนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานจาก 2 หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ ยังมีพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และสนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ตลอดจนองค์กรสนับสนุน พันธมิตร และผู้สนับสนุนต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนให้การจัดงานครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ

ทั้งนี้ จากข้อมูลตลาดดิจิทัลระดับภูมิภาคอาเซียน คาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2568 และจะกลายเป็น 1 ใน 5 ภูมิภาคชั้นนำของโลก สำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อาเซียนจะเห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วในการบูรณาการระบบนิเวศ 5G กับแอปพลิเคชัน โซลูชัน และเครือข่าย IoT ประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากในการพัฒนาดิจิทัลผ่านนโยบายการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 อุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทยคาดว่าจะประสบความสำเร็จในช่วงหลายปีข้างหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของการเพิ่มประสิทธิภาพดิจิทัลในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทไทยเปิดรับและบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงเข้ากับธุรกิจของตน

ตอบรับกับข้อมูลดังกล่าว งาน DigiTech ASEAN Thailand 2023 ถือเป็นงานที่ครบครันและถือเป็นเวทีกลางทางธุรกิจและความรู้ระดับนานาชาติสำหรับธุรกิจเทคโนโลยีและดิจิทัลระดับโลกเพื่อสร้างความร่วมมือและโอกาสทางธุรกิจ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ในภูมิทัศน์ดิจิทัลของอาเซียนที่กำลังเติบโตนี้ด้วยโซลูชั่น ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลล่าสุด ขณะเดียวกัน การจัดประชุมสัมมนาและเวิร์คช็อปต่างๆ จะถูกจัดขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมข้อมูลเชิงลึกมากกว่า 50 หัวข้อเกี่ยวกับความก้าวหน้า และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยและอาเซียนในปัจจุบันและอนาคตด้วย

อย่างไรก็ตาม คาดว่างาน DigiTech ASEAN Thailand 2023 ครั้งนี้คาดการณ์มีผู้เข้าร่วมงานจากประเทศไทยและอาเซียนรวมกว่า 5,000 ราย สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 22–24 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคาร 7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยสามารถลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้า (ฟรี) ผ่าน https://bit.ly/3ZCi6LM และหากต้องการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.digitechasean.com หรือ www.facebook.com/digitechasean

COMMENTS

Name

Accessories,53,Automotive,1005,Creator Talk,2,CSR,21,EV,199,Gallery,13,Insurance,22,LEZZON,1,Lifestyle,21,Motor Expo,190,Motor Show,241,Motorcycle,188,motorexpo,8,Motorsport,85,PETER,1,PR News,192,Review,1,Sports,54,Technologies,15,Test Drive,4,
ltr
item
BeyondDrive: มหกรรม DigiTech ASEAN Thailand 2024 วันที่ 22–24 พฤศจิกายนนี้
มหกรรม DigiTech ASEAN Thailand 2024 วันที่ 22–24 พฤศจิกายนนี้
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBy2JOZVC63EjYU81uNKG2ysl98AJqqUJKjlJTw6aQmgC_I-wGDFsmpWL7G9smjoOtj7XMB3bzAxTuJeZikWRbq0BTBZOnHLDJHIwtf5unalBmpESedyZ9qtQDWp6qB2OeQ_F0qiwI1KM8ZnefVDlKr2vVhNyFvPN00ZQ-jNqvJjhdO8YWL5Kt5V7E38E/s16000/M_3D6515_0.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBy2JOZVC63EjYU81uNKG2ysl98AJqqUJKjlJTw6aQmgC_I-wGDFsmpWL7G9smjoOtj7XMB3bzAxTuJeZikWRbq0BTBZOnHLDJHIwtf5unalBmpESedyZ9qtQDWp6qB2OeQ_F0qiwI1KM8ZnefVDlKr2vVhNyFvPN00ZQ-jNqvJjhdO8YWL5Kt5V7E38E/s72-c/M_3D6515_0.jpg
BeyondDrive
https://www.beyonddrive.com/2023/11/digitech-asean-thailand-2024.html
https://www.beyonddrive.com/
https://www.beyonddrive.com/
https://www.beyonddrive.com/2023/11/digitech-asean-thailand-2024.html
true
949892630782446349
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy